ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ, ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН ХУВААРЬ

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө олгох дөрөвдүгээр сарын хуваарийг танилцуулж байна.

 • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр
 • Асаргааны тэтгэмж
 • Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж
 • Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж
 • Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлт
 • Алдар цолтон, ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж
 • Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний мөнгийг дөрөвдүгээр сарын 14, 25-нд
 • Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж дөрөвдүгээр сарын 25-нд
 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж
 • Эцэг эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмжийг дөрөвдүгээр сарын 20-нд олгох юм байна.
Та энэхүү мэдээнд үнэлгээ өгнө үү.
Та энэхүү мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой.